Vedtægter

1. Arnes Vinterbadere er en medlemsforening (sportsklub) for vinterbadere i hovedstadsområdet med hjemsted på Bellevue Strand, Gentofte Kommune.

Foreningens formål er:
* At skabe, vedligeholde og udbrede interessen for vinterbadningsidræt.
* At træne, og dyrke helsebringende vinterbadningsidræt på sikker og forsvarlig vis, herunder instruktion og træning af nye medlemmer.
* At dyrke det sportslige fællesskab omkring vinterbadning.
* At værne om de gamle nordiske Øresunds-vikingers stolte historie og dyrkelse af vinterbadningens gunstige effekt for sundhed i krop og sjæl.
* At videreføre Gentofte-arkitekten Arne Jacobsens traditioner for vinterbadning på Bellevue Strand
* At videreføre og vedligeholde badehus og faciliteter for vinterbaderne på Bellevue med tilhørende faciliteter i Arne Jacobsens ånd.

2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer og 2 suppleanter der alle skal være aktive vinterbadere. Bestyrelsen har det øverste ansvar for klubbens drift og midler. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp til vedligeholdelse og tilsyn med faciliteter, hvis det ikke kan opnås ved frivillig arbejdskraft fra klubbens medlemmer. Bestyrelsen vælges på klubbens ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udvalgs-ansvarlige medlemmer. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en af suppleanterne i stedet for det udtrådte medlem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Der føres referat af bestyrelsens møder. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vil efter konstituering udarbejde et sæt retningslinier/vedtægter for indbetaling af kontingent, medlemskab, evt. venteliste samt ordensregler i forbindelse med den daglige drift af klubben som opslås i klubben. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned med indkaldelse senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen med angivelse af dagsorden opslås i omklædningsrummene samt på hjemmesiden. Forslag fra medlemmer skal skriftligt sendes til bestyrelsen senest 1. marts. Bestyrelsen kan beslutte at afholde en generalforsamling virtuelt/digitalt.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1..Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og kontingent

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

6. Eventuelt

Hvis mindst 10 medlemmer ønsker skriftlig afstemning skal denne finde sted. Dirigenten træffer i øvrigt afgørelse om formen for afstemning og procedure for generalforsamling i tilfælde af tvivl. Alle forelagte sager og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende kan stemme for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling med to ugers varsel. Denne nyindkaldte generalforsamling kan da træffe beslutning om ændringerne med 2/3 flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Ekstraordinær generalforsamling besluttes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/5 af samtlige medlemmer fremsætter krav herom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med to ugers varsel. Hvert medlem har én stemme

4. Kassereren har ansvaret for et forsvarligt regnskab, som til enhver tid er tilgængelig for bestyrelsen. Klubbens midler anbringes i bank, sparekasse, girokonto eller let omsættelige værdipapirer. Klubbens revisor har ret til at gennemgå klubbens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

5. Medlemskab er obligatorisk for at benytter badeklubbens faciliteter. Klubben optager medlemmer efter betaling af indskud og årligt kontingent. Medlemmer opnår stemmeret til den årlige generalforsamling straks efter optagelsen. Under særlige omstændigheder kan et flertal af bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis medlemmet overtræder vedtægterne. Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet ikke to måneder efter betalingsdatoen har indbetalt kontingent. Ethvert medlem har pligt til at overholder klubbens vedtægter. Ethvert medlem har pligt til at være med til at holde omklædningsrum, sauna etc. ryddelige og pæne.

6. Løbende håndværksmæssig vedligeholdelse varetages af klubbens medlemmer i fællesskab og/eller betalte håndværkere, som kun kan hyres til opgaver af bestyrelsen. Badesæsonen løber fra 1. september til 31. august. Det tilstræbes at saunaen er tændt fra 1. september til 15. maj. Badefaciliteter og omklædningsrum kan lukkes i kortere perioder pga. vedligeholdelse og rengøring. Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Det årlige kontingent for den næste sæson og indskud fastsættes på generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2010. Revideret på generalforsamlingen den 31. maj 2021.

Foreningens CVR-nr: 35177019

Bankkonto: Danske Bank: Reg. nr. 1551, Konto nr. 4734068667

Foreningens FI Kreditor nr. 85247913

PBS NR. 30071751

Foreningens Persondatapolitik (godkendt på bestyrelsesmødet 6. juni 2018):

Politik for databehandling: Der indhentes kun persondata vedrørende medlemmer af foreningen. Adgang og kendskab til oplysningerne har alene formanden og kasseren i foreningen. Vi behandler kun almindelige personoplysninger og behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Behandlingen sker for at kunne opfylde den opgave, som er givet os ved medlemmernes indmeldelse i foreningen.

Foreningens oplysningspligt:

  • Foreningens formål: Foreningen indhenter persondata i forbindelse med oprettelse af medlemsoversigt med henblik på opkrævning af kontingent fra medlemmerne, indkaldelse til ordinære eller ekstraordinære årsmøder og andre aktiviteter, herunder udsendelse af invitationer til aktiviteter, referater, øvrige informationer m.v.
  • Hvilke oplysninger: Der indhentes alene oplysninger om medlemmernes navn, adresse og e-mail.
  • Opbevaring af oplysninger: Foreningen overholder gældende krav til it-sikkerhed. Oplysningerne opbevares i maksimum 3 år efter medlemmets udmeldelse.
  • Videregivelse af personoplysninger til eksterne parter: Oplysninger om navn videregives til producenten af nøglekort.
  • Indsigt og sletning af data: Medlemmerne har til enhver tid krav på at få oplyst, hvilke oplysninger foreningen har registreret på det pågældende medlem og medlemmerne har til enhver tid krav på, at alle registrerede oplysninger i foreningen om det pågældende medlem bliver slettet. Henvendelser fra medlemmerne vil blive besvaret inden rimelig tid og senest inden for en måned. Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling ligesom medlemmerne har ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
  • Dataansvarlig: Den til enhver tid valgte kasserer i foreningen. Der er ikke indgået aftale med tredjemand om databehandling.
  • Datatilsynet: Medlemmerne kan til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K (www.datatilsynet.dk).
  • Databrud: Databrud (brud på sikkerhed, der fører til tab, ændringer, videregivelse m.v.) skal anmeldes af foreningen inden 72 timer til Datatilsynet med oplysning om karakteren af bruddet.